Zásady zpracování osobních údajů


Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud využíváte našich služeb - srovnání cen nemovitostí a jejich odhadu, případně služeb zprostředkování smlouvy o prodeji nebo pronájmu nemovitosti („Služby“), které poskytuje společnost ON-LINE REALITKA s.r.o., se sídlem Kaplířova 715/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 091 42 517, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29897, jako správce („Správce“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”), a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že budete potřebovat jakékoliv další vysvětlení týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@on-linerealitka.cz. Pro co nejrychlejší vyřízení Vaší žádosti doporučujeme formulovat předmět: „GDPR: a Váš dotaz či připomínka„


Účel zpracování a právní základ pro zpracování


 1. S Vašimi osobními údaji pracujeme, abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali zadáním Vašeho telefonního čísla nebo e-mailu (tj. získání odhadu ceny Vámi specifikovaných nemovitostí). Takové zpracování je nutné ke splnění smlouvy s Vámi.

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytnout naše Služby. Takové zpracování je nutné ke splnění smlouvy a závazků s Vámi.

 3. Vaše údaje zpracováváme za účelem propagování a zlepšování našich Služeb. Pokud naše Služby využijete, budeme Vás informovat o novinkách a tipech na základě Vámi uděleného souhlasu, který udělujete zvlášť na našem Webu. Zasílání těchto novinek (newsletterů) můžete kdykoliv odmítnout, a to písemně na adrese sídla Správce, e-mailem na info@on-linerealitka.cz, nebo kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě, která Vám bude za tímto účelem zaslána. Propagace a zlepšování Služeb je naším oprávněným zájmem.

 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění našich zákonných povinností (plynoucích například ze zákona o účetnictví).

Jaké údaje zpracováváme


 1. Pro poskytování Služeb Správce (získání odhadu ceny nemovitostí aj.) a další uvedené účely zpracování zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • telefonní číslo,
  • v případě uzavření smlouvy o zprostředkování další identifikační údaje (bydliště, rodné číslo, IČO, sídlo apod.)

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup


 1. Vaše osobní údaje zpracováváme my jako správce osobních údajů a osoby, které nám dodávají různé služby pro plnění našich Služeb, jako zpracovatelé.

Jak osobní údaje zpracováváme


 1. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze v přiměřené, relevantní a nezbytné míře ve vztahu k účelu zpracování.

 2. Ke zpracování Vašich osobních údajů vždy přistupujeme s maximální obezřetností a dbáme na jejich neustálou ochranu.

 3. Vaše údaje zpracováváme pouze k výše uvedeným účelům.

 4. Vaše osobní data zpracováváme v elektronické podobě, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem.

Doba zpracování osobních údajů


S údaji k účelu pod číslem:

 1. budeme pracovat po dobu plnění ze smlouvy, maximálně však po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu.

 2. budeme pracovat po dobu trvání 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 3. budeme pracovat, dokud bude trvat náš oprávněný zájem nebo dokud takové zpracování neodmítnete, ale ne déle než 5 let od poslední komunikace s Vámi.

 4. budeme pracovat, dokud trvá naše právní povinnost.

Kde s vašimi osobními údaji pracujeme


 1. S vašimi osobními údaji pracujeme výhradně v rámci Evropské unie.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů


 1. Právo na přístup k osobním údajům

  a) Máte právo požádat Správce o informaci, které osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, kterým osobám je poskytujeme, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

 2. Právo na opravu, výmaz a zpracování osobních údajů

  a) Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění údajů neúplných.

  b) Dále máte právo na jejich výmaz pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

  c) Dále můžete využít práva na přenesení Vašich údajů jinému správci.

  d) Dále máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (to znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků).

 3. právo na přenositelnost údajů

  a) Máte právo nás požádat, abychom osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, předaly třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebudeme moci vyhovět.

 4. Právo vznést námitku

  a) Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímých marketingových aktivit nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímých marketingových aktivit, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Jestliže vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku nejprve vyhodnotíme a budeme Vás informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce nebudeme moci vyhovět.

  5. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

  a) Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

V záležitostech správy a zpracování Vašich osobních údajů můžete Správce kontaktovat prostřednictvím: e-mailové adresy: info@on-linerealitka.cz, doporučujeme formulovat předmět: „GDPR: a Váš dotaz či připomínka„, telefonicky: +420 605 066 612 a písemně na adrese Kaplířova 715/1, 370 01 České Budějovice. Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 5. 2019 a mohou být průběžně aktualizovány.