Všeobecné obchodní podmínky


Čl. I Úvodní ustanovení


 1. Provozovatelem webové služby ON-LINErealitka.cz („Cenová mapa“ nebo „Aplikace“) a webových stránek umístěných na www.odhadrealo.cz (dále jako „Web“) je obchodní společnost ON-LINE REALITKA s.r.o., se sídlem Kaplířova 715/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 091 42 517, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29897 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel není plátcem DPH.

 2. Uživatelem je právnická či fyzická osoba využívající Aplikaci provozovanou Provozovatelem (dále jako „Uživatel“ či hromadně jako „Uživatelé“).

 3. Explicitním souhlasem ve znění „Seznámil jsem se s Podmínkami služby a s těmito souhlasím“ a užíváním Aplikace vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s VOP.

 4. Tyto všeobecného obchodní podmínky (dále i jako „VOP“ nebo „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli.

 5. Mimo tyto Podmínky uveřejňuje Provozovatel rovněž (a) „Zásady zpracování osobních údajů“ a (b) „Prohlášení o používání dočasných souborů internetového prohlížeče (cookies)“. Tyto dokumenty jsou v aktuální podobě rovněž dostupné na Webu. (Dokumenty uvedené pod písm. (a) a písm. (b) společně rovněž jako „Zvláštní podmínky“.)

 6. V rozsahu, v jakém si vzájemně neodporují, se ustanovení Podmínek vztahují rovněž na vztahy vzniklé za využití Zvláštních podmínek. Přesto, stanoví-li Zvláštní podmínky práva a povinnosti odlišně od práv a povinností vzniklých na základě Podmínek, použijí se Zvláštní podmínky. Při rozporu mezi jednotlivými dokumenty, které jsou součástí Zvláštních podmínek, se použije ten z dokumentů, který se svou obsahovou náplní více blíží věcné povaze daného práva.

 7. ON-LINErealitka.cz“ je internetový nástroj sloužící k předběžnému určení kupní ceny předmětu ocenění, který je definován v čl. III odst. 2 těchto Podmínek. Uživatelům umožňuje např. srovnání reálně nabízené ceny za předmět ocenění a obvyklé ceny v dané lokalitě u předmětů srovnatelných s předmětem ocenění.

Čl. II Změny podmínek


 1. Tyto Podmínky mohou být jednostranně Provozovatelem měněny. O každé změně VOP Provozovatel informuje na Webu. Aktuální verzi Podmínek lze vždy nalézt na adrese www.odhadrealo.cz/obchodni-podminky

 2. Provozovatel žádá Uživatele, aby se před každým použitím Aplikace a Webu seznámil s aktuálními Podmínkami.

 3. Archiv starých verzí Podmínek je dostupný na Webu.

Čl. III Funkce webové aplikace


 1. V rámci funkčních možností Aplikace nabízí Poskytovatel třetím osobám možnost porovnat ceny porovnávaných předmětů a to podle obvyklých cen v návaznosti na lokalitu a další parametry Předmětu ocenění.

 2. Porovnávanými předměty jsou zejména nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, jmenovitě jednotky určené dle zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., jednotky určené dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., nebytové jednotky, pozemky, práva stavby a další nemovitosti. Porovnávané mohou být i práva či soubory práv, které z hlediska objektivního práva nejsou nemovitostmi, například podíl v bytovém družstvu a podíl v rámci přídatného spoluvlastnictví. (Vše souhrnně jako „Předmět ocenění“.)

 3. Po zadání dat potřebných pro ocenění Předmětu ocenění poskytne Aplikace zpřístupněná na Webu výstup či tento výstup zašle prostřednictvím kontaktních údajů Uživateli.

 4. Výstup aplikace je poskytován bezúplatně. Nicméně Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazit na Webu, v Aplikaci či v poskytnutém výstupu reklamní sdělení, ať již na své produkty či služby nebo na produkty či služby třetích osob.

Čl. IV Omezení dostupností


 1. Poskytovatel Uživateli nezaručuje nepřerušovanou funkční dostupnost Aplikace a Webu. Poskytovatel dává Uživateli zejména na vědomí, že pravidelných i nepravidelných intervalech dochází k výpadkům dostupnosti služby z důvodu údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele.

 2. Uživatel je povinen nespoléhat na dostupnost služby a na její bezproblémovou funkčnost. Provozovatel důrazně upozorňuje, že pokud dojde k výpadkům provozu služby, nenese odpovědnost za případně vzniklou skutečnou škodu či ušlý zisk na straně Uživatele.

Čl. V Data


 1. Provozovatel využívá v rámci porovnávání cen, určování cenového hladiny a případných dalších informačních služeb vlastní data a data třetích osoba, tj. osob odlišných od Provozovatele a Uživatele.

 2. Provozovatel důrazně upozorňuje, že poskytnutá cenová srovnání nenahrazují znalecký posudek o určení ceny nemovitostí a Provozovatel upozorňuje, že i přes jeho veškerou snahu mohou obsahovat údaje odlišné od skutečných cen v dané lokalitě týkající se nemovitostí či souborů práv k nim souměřitelné povahy. Uvedené cenové srovnání slouží pouze k informačním účelům.

Čl. VI Ochrana duševního vlastnictví


 1. Uživatel nemá oprávnění měnit obsah Webu či jeho části. Části webu či cenového výstupu lze využít pouze pro osobní potřebu Uživatele a to i za účelem vytvoření dalšího datového souboru, třebas i jiného formátu než je formát zdrojový. Kopie původního výstupu, modifikovaná kopie původního výstupu či další soubor vzniklý primárně z datového zdroje Aplikace je určen pouze pro osobní či interní potřeby Uživatele, jako takový nesmí být dále šířen.

Čl. VII Odpovědnost


 1. Uživatel souhlasem s těmito podmínkami vyjadřuje, že Provozovatel nenese jakoukoliv další odpovědnost, případně jinou než je zde uvedena, za použití údajů získaných skrze Aplikaci.

 2. Rozhodne-li se Uživatel spolehnout se na informace poskytnuté Aplikací, činí tak na vlastní odpovědnost, na vlastní riziko a vzdává se jakéhokoliv nároku vůči Provozovateli. Naopak se sám zavazuje provést všechna nezbytná šetření a prověření směřující k ověřením či korekci poskytnutých informací.

 3. Analýzy a informace zde obsažené mají důvěrnou povahu a nesmí být použity jinak, než je zde uvedeno, opačně tak lze učinit pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele.

 4. Skutečnosti prezentované Aplikací vychází i z veřejně dostupných informací, které nebyly dále nezávisle ověřovány, zejména stran své správnosti, přesnosti a úplnosti. Provozovatel nepřebírá za tuto správnost, přesnost a úplnost odpovědnost a vyzívá Uživatele, aby vždy získané informace nezávisle ověřil z dalších zdrojů.

Čl. VIII Uživatelé


 1. Uživatelem Aplikace smí být pouze fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která je zastoupena fyzickou osobou, jež je oprávněna za právnickou osobu jednat, tj. je typicky členem jejího statutárního orgánu, vystupuje jako obecný zmocněnec, smluvní zmocněnec nebo zmocněnec na základě zákona.

 2. Uživatelé či jejich zástupci při vyplňování formuláře na Webu, jenž svou povahou není vícestranným právním jednáním (smlouvou), zadávají údaje o předmětu oceňování (nejčastěji nemovitosti) a údaje o své osobě (osobní jméno, příjmení společně s kontaktními údaji, kterými je telefonní číslo a e-mailové spojení). Provozovatel uveřejňuje Zásady zpracování osobních údajů, tak, jak je uvedeno v čl. I odst. 5 těchto Podmínek.

Čl. IX Závěrečná ustanovení


 1. Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími relevantními obecně závaznými právními předpisy.

 2. Případné spory, které vzniknou ze vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, budou řešeny výhradně před příslušnými soudy České republiky. Provozovatel a Uživatel se zavazují vyvinout všechnu snahu vedoucí ke smírnému vyřešení případného sporu mimosoudní cestou.

 3. Pokud by se některé ustanovení těchto Podmínek ukázalo neplatným, nevymahatelným nebo nevynutitelným, nemá to žádný vliv na platnost, vymahatelnost a vynutitelnost dalších ustanovení. Provozovatel se v takovém případě zavazuje bezodkladně předmětné ustanovení nahradit ustanovením platným, vymahatelným a vynutitelným.

 4. VOP v tomto znění nabývají na účinnosti dnem 01. 05. 2019.