Prohlášení o používání dočasných souborů internetového prohlížeče (cookies)


Čl. I Úvodní ustanovení


 1. Toto „Prohlášení o používání dočasných souborů internetového prohlížeče (cookies)“ je dále zmiňováno jako „Prohlášení“ nebo „Prohlášení o cookies“.

 2. V návaznosti na všeobecné obchodní podmínky webové služby ON-LINErealitka.cz („Cenová mapa“ nebo „Aplikace“) a provozu webových stránek umístěných na www.odhadrealo.cz (dále jako „Web“) provozovaných obchodní společností ON-LINE REALITKA s.r.o., se sídlem Kaplířova 715/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 091 42 517, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29897 (dále jako „Provozovatel“), je na Webu uveřejněno toto Prohlášení.

 3. Uživatelem je právnická či fyzická osoba využívající Aplikaci provozovanou Provozovatelem (dále jako „Uživatel“ či hromadně jako „Uživatelé“).

Čl. II Cookies


 1. Provozovatel v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, informuje Uživatele, že technická zařízení Provozovatele pro svou činnost využívají tzv. cookies.

 2. K ukládání souborů cookies do počítače či obdobného technického zařízení Uživatele dochází již návštěvou Webu a použitím Aplikace. Nicméně o této činnosti je Uživatel obeznámen rovněž zobrazením textu „Používáním této webové stránky a přidružené aplikace dochází k ukládání souborů cookies na zařízení uživatele. K tomuto procesu dochází v souladu s Prohlášením o používání dočasných souborů internetového prohlížeče (cookies)“. V blízkosti zobrazeného textu se nachází text „Beru na vědomí.“. Kliknutím na něj dojde k zavření vyskakovacího okna, zároveň kliknutím na toto tlačítko souhlasí Uživatel s dalším používáním souborů cookies.

 3. V blízkosti oznámení dle čl. II odst. 2 tohoto Prohlášení se nachází rovněž tlačítko „Nesouhlasím s využitím cookies. Chci odejít.“. Kliknutím na toto tlačítko dojde k ukončení ukládání souborů cookies a odchodu z části Webu zajišťující funkčnost Aplikace.

 4. Provozovatel upozorňuje Uživatele, že bez funkčních souborů cookies (např. omezujícím nastavením správy dočasných souborů internetového prohlížeče Uživatele) nemůže zaručit plnou a správnou funkčnost Webu a Aplikace.

 5. Cookies představují menší množství dat, která se při návštěvě Webu ukládají v rámci funkcionality webového prohlížeče Uživatele do počítače Uživatele (či jiného technického zařízení Uživatele umožňujícího prohlížení webových stránek, např. mobilního telefonu a tabletu). Jejich uložení umožňuje webu zaznamenat např. informace o návštěvě Uživatele, zvolené nastavení Uživatele, vyplněné hodnoty v předchozí načtené stránce na Webu Provozovatele, k nastavení vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků a k ukládání nastavení reklamy včetně reklamy třetích stran.

 6. Cookies nezabírají na počítači (či jiném obdobném technickém zařízení Uživatele) téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla jen několik kilobajtů.

 7. Běžné webové prohlížeče (např. Google Chrome, Chromium, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer a mnoho dalších) využívání cookies podporují. Přesto lze v jejich nastavení nalézt možnosti správy cookies, případně používání cookies zakázat.

 8. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s jejich využíváním ze strany serverů sloužících k provozu Webu a Aplikace.

Čl. III Účely používání cookies


 1. Provozovatel využívá cookies, ať již (a) dočasné soubory cookies, jež jsou uloženy na počítači či jiném obdobném technickém zařízení Uživatele jen do skončení dané relace prohlížeče, nebo (b) permanentní soubory cookies, jež naopak zůstávají uloženy na počítači či jiném obdobném technickém zařízení Uživatele delší dobu, k následujícím účelům:

  (a) Uložení osobních nastavení (osobních preferencí). Umožňují serverům sloužícím k zajištění funkcionality Webu a Aplikace zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled a chování webu. Mohou např. pomáhat změnit velikost textu a další prvky Webu a Aplikace, jež jde personalizovat.

  (b) Zvýšení zabezpečení. Cookies slouží k ověřování Uživatelů, k prevenci podvodného využití služeb a obraně před jednání se zlým úmyslem (typu DDoS útok apod.).

  (c) Statistické průzkumy: záznam o návštěvě, měření návštěvnosti a nastavení sítě. Při jednotlivých návštěvách jsou ukládány anonymní cookies. Díky nim je možné zjistit, kolik Uživatelů chodí na Web a využívá Aplikaci opakovaně.

  (d) Zjišťování informací o zařízení. Např. používaný webový prohlížeč, rozlišení obrazovky a další údaje sloužící k umožnění správné varianty Webu a Aplikace umožňující jejich správnou funkcionalitu.

  (e) Reklamní účely. Při využívání Webu a Aplikace mohou být ukládány cookies pro personalizaci reklamních sdělení. V rámci této činnosti mohou být sbírány informace o přibližné geografické lokaci počítače či obdobného technického zařízení Uživatele, přičemž i tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě zjištěné geografické lokace.

 2. Při využití inzertních systémů třetích stran, tj. odlišných od Provozovatele a jeho poskytovatelů technického zabezpečení služeb, mohou soubory cookies vytvářet a ukládat samy tyto inzertní systémy. Prostřednictvím Webu a Aplikace mohou být tedy ukládány soubory cookies těchto jiných subjektů, jimiž jsou provozovatelé reklamních systémů. V rámci provozu Webu a Aplikace využíváme služby následujících reklamních systémů:

  (a) Google AdSense, Google AdExhange. Pravidla společnosti Google odkaz.
  (b) Facebook.com. Pravidla společnosti Facebook odkaz.
  (c) Seznam.cz a.s., systém Sklik. Pravidla společnosti Sklik odkaz.

Čl. IV Webové prohlížeče


 1. Jak nastavit správu cookies v nejpoužívanějších webových prohlížečích naleznete pod hypertextovými odkazy níže:
  (a) Google Chrome, odkaz.
  (b) Microsoft Edge, odkaz.
  (c) Safari, odkaz.
  (d) Mozilla Firefox, odkaz.
  (e) U dalších prohlížečů naleznete v postup nastavení souborů cookies v příslušné kapitole nápovědy.

 2. Cookies používané za účelem správné funkčnosti Aplikace a Webu, případně jejich dalšího technického zabezpečení, používá Provozovatel na základě souhlasu Uživatelů, který je vyjádřen nastavením používaného internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si uživatel přeje souhlas s používáním těchto cookies odvolat, je povinen změnit příslušné nastavení svého prohlížeče.

 3. Uživatelé jsou upozorněni Provozovatelem, že, mají-li o to zájem, mohou vymazat cookies uložené Webem a Aplikací ze svého počítače či obdobného technického zařízení poté, co ukončí práci s Webem a Aplikací.

Čl. V Ochrana osobních údajů


 1. Mimo toto Prohlášení o cookies zveřejňuje Provozovatel rovněž (a) Zásady zpracování osobních údajů a (b) Všeobecné obchodní podmínky.

 2. Cookies neslouží k získávání osobních údajů. Provozovatel zároveň neprovádí párování příslušných souborů cookies se zadanými údaji Uživatelů v rámci fungování Webu a Aplikace. Přesto např. při zadávání údajů do formulářů v rámci Webu a Aplikace může docházet k ukládání zadaných údajů do souborů cookies ukládaných na počítači či obdobném technickém zařízení Uživatele. Tento postup je nezbytný pro správnou funkcionalitu Webu a Aplikace, např. při přechodu z jedné stránky na další rámci vícestránkového formuláře, nebo při návratu na tento formulář z jiné stránky. Při nevyužití souborů cookies by v těchto případech docházelo ke ztrátě zadaných údajů.

 3. Další podmínky ochrany osobních údajů v rámci fungování Webu a Aplikace, případně dalších procesů Provozovatele a na něj navázaných třetích stran lze nalézt v dokumentech uvedených v čl. V odst. 1.

Čl. VI Závěrečná ustanovení


 1. Toto prohlášení nabývá na účinnosti dnem 1. 5. 2019 a může být aktualizováno.